Expozice historie města Dvora Králové nad Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku

Stálá expozice nabízí návštěvníkům muzea pohled do bohaté historie Dvora Králové nad Labem. Území města bylo osídleno již ve 12. století, jak dokazuje archeologický nález pozůstatků románské apsidy. Průřez historií v expozici ale začíná daleko staršími archeologickými nálezy a mapou řeckého zeměpisce Claudia Ptolemaia z 2. stol. n. l., která dokládá znalost zemí okolo řeky Labe. Ze středověkých nálezů jsou zde vystaveny mimo jiné železné předměty ze 14. a 15. století a neméně zajímavé jsou vystavené husitské zbraně a deník Petra Žateckého, který dokládá účast královédvorského rychtáře Řehoře na koncilu v Basileji v roce 1432. Ani Dvoru Králové se nevyhnuly války. Zejména válka třicetiletá (1618 – 1648) a válka rakousko-pruská (1866) ovlivnily život ve městě, a proto i těmto historickým událostem je v expozici věnovaný prostor. Návštěvníci se rovněž seznámí s rozvojem řemeslné výroby a vznikem cechů, které byly důležité pro budoucí rozvoj textilního průmyslu v „českém Manchesteru“, jak se městu v době největšího rozmachu textilnictví říkalo. Za zmínku stojí také plastický model středověkého města, dva poklady pocházející z první poloviny 17. stol., restaurovaný originál městského praporu z druhé poloviny 18. stol., a také kopie Rukopisu královédvorského ve skutečné velikosti, který ještě dnes vyvolává diskuze jeho obhájců i odpůrců.

Textilní průmysl hrál v historii našeho města velmi podstatnou roli, proto se mu ve stálé expozici věnuje hned několik místností. Od začátku textilní výroby v čele s modrotiskem se návštěvník přesune k Josefu Sochorovi, který výrazně podpořil nejen rozvoj průmyslu ve městě, ale stal se významným mecenášem v oblasti kultury, umění, vzdělání a společenského života. Své místo v expozici má i dříve velmi známý a rozsáhlý textilní podnik Tiba. Exponáty věnující se firmě Juta a. s. jsou jasnou připomínkou, že i v současné době existuje v našem městě prosperující textilní závod. V poslední části expozice, která je pojmenovaná „Tak šel čas…“, si návštěvníci mohou prohlédnout ukázky vývoje platidel, hraček, skleněných výrobků a fotoaparátu. Jsou zde i filmové ukázky z historie Dvora Králové a celou atmosféru doplňují na stěnách zvěčněné důležité historické mezníky naší země, které se pochopitelně dotkly i Dvora Králové nad Labem.

Expozice nabízí samozřejmě ještě řadu dalších neméně zajímavých exponátů, a proto jste na její prohlídku všichni srdečně zváni.